Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Over ons

Ons platform

Het platform Praktijktesten Nu vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en mystery calling/shopping te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. Het platform is een actieplatform dat bestaat uit de organisaties çavaria, ella, GRIP, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, Sector Samenlevingsopbouw en het Vlaams Huurdersplatform.

We gaan de strijd aan tegen discriminatie in het algemeen, maar met een focus op de arbeids- en woonmarkt. We pleiten voor de inzet van praktijktesten en mystery calling/shopping in de strijd tegen discriminatie. Daartoe volgt het platform Praktijktesten Nu de Vlaamse, Brusselse en federale politiek omtrent discriminatie op de arbeids- en woonmarkt op de voet en voeren we op regelmatige basis ook concrete acties uit.

*

Onze missie

Praktijktesten Nu eist op alle bestuursniveaus regelgevende kaders voor overheidsinspecties om systematisch praktijktesten (met behulp van mystery shopping) uit te voeren in de strijd tegen discriminatie.

*

Onze visie in het kort

Discriminatie op de arbeids- en woonmarkt is een structurele aanval op alle inwoners van onze open democratische rechtstaat. Daarenboven is discriminatie verboden. Maar om discriminatie aan te pakken moet het kunnen bewezen worden.

Praktijktesten en mystery shopping zijn wetenschappelijk en juridisch gevalideerde instrumenten om een vermoeden van discriminatie aan te tonen. Overheidsinspecties op alle bestuursniveaus moeten gemachtigd zijn om vergelijkende praktijktesten en mystery shopping in te zetten om de bestaande anti-discriminatie wetgeving te handhaven en werk te maken van gelijke rechten voor iedereen.

Praktijktesten en mystery shopping zijn in de eerste plaats noodzakelijk als opsporings- en handhavingsinstrumenten, en hebben daarmee ook een preventieve en sensibiliserende functie om een mentaliteitswijziging te realiseren. Ze dienen zowel pro-actief als re-actief uitgevoerd te worden om structurele discriminatie effectief weg te werken en een einde te maken aan de straffeloosheid. Nu is de handhaving van de antidiscriminatiewetgeving primair afhankelijk van de klachten en rechtszaken van individuen. De verantwoordelijkheid voor de handhaving is echter collectief en moet komen te liggen waar hij hoort: bij de overheid.

De overheidsinspecties moeten op eigen initiatief praktijktesten en mystery shopping zelf ambtshalve kunnen uitvoeren of uitbesteden aan derden, maar blijven eindverantwoordelijke.

De financiering van praktijktesten en mystery shopping gebeurt met publiek geld, net zoals bij de inspecties van voedselveiligheid of fraudebestrijding. Om de kosten te verantwoorden is het noodzakelijk dat deze instrumenten correct en kwaliteitsvol worden ingezet.

Het platform Praktijktesten Nu werkt aan de realisatie van haar missie door in te zetten op:

  • Bewustmaking: informatie en vorming over de noodzaak om praktijktesten en mystery shopping te laten uitvoeren in het kader van overheidsinspecties. Wat is discriminatie, hoe herken ik discriminatie, wat gebeurt er als je een klacht indient?
  • Actie: we mobiliseren mensen om samen met ons actie te voeren voor onze eisen.
  • Studiewerk: we bestuderen het arbeidsmarkt- en woonmarktbeleid vanuit onze missie, de cijfers over discriminatie, en ervaringen van individuen en groepen.
  • Lobby- en verbindingswerk: we zoeken medestanders binnen organisaties en de politiek die kunnen helpen om onze eisen te realiseren.

 

Hieronder kan je de uitgebreide versie van onze missie en visie downloaden & klik hier om het actieplatform op Facebook te volgen.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon